×
ATPAKAĻ

Privātuma politika

1. IEVADS

Šajā Privātuma politikā (turpmāk tekstā – Politika) tiek sniegta informācija, kādā veidā un kurus personas datus, balstoties uz Personas datu aizsardzību reglamentējošiem tiesību aktiem, apstrādā UAB "Axioma servisas" (turpmāk tekstā – Uzņēmums) un kādā veidā tās uzņēmumu tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes. Šeit ir aprakstītas arī galvenās datu aizsardzības tiesību aktos iestrādātās Datu subjekta tiesības.

 Nosaukums

UAB „Axioma servisas“

 Uzņēmuma reģistrācijas Nr.

304602530

 Tālr.

Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius

 E-pasta adrese

+370 5 239 4949

 E-mail

service@axs.eu 

 E-pasta adrese (ar VDAR saistītos jautājumos)

duomenuapsauga@axs.eu

1. Tabula

Privātuma politikas mērķis – informēt par Uzņēmuma nodrošināto Datu subjektu privātuma aizsardzību, izskaidrot, kā Uzņēmums glabā Datu subjektu datus, un palīdzēt saprast, kādā veidā un kādi Datu subjektu dati tiek apstrādāti, kādas ir Datu subjektu tiesības un to īstenošanas veidi.

2. DEFINĪCIJAS

 Privātuma politika
Šī Uzņēmums tīmekļa vietnē publicētā Privātuma politika.
 Personas dati
Jebkura informācija, kas saistīta ar fizisku personu – datu subjektu –, kura ir identificēta vai kuru tieši vai netieši var identificēt, atsaucoties uz tādiem identifikatoriem kā personas kods, viens vai vairāki minētajai fiziskajai personai raksturīgi fiziskās, fizioloģiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori.
 Datu subjekts
Persona, kuras Personas dati tiek apstrādāti konkrētos nolūkos un ar konkrētiem līdzekļiem. Datu subjekts ir arī fiziska persona, kas saistīta ar Uzņēmuma klientu un/vai akcionāru – juridisku personu –, piemēram, šīs juridiskās personas vadītājs, akcionārs u. tml.
 VDAR
Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ,ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.
 Datu apstrāde
Jebkura ar personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
 Datu apstrādātājs
Fiziska vai juridiska persona, kura Persona datu pārziņa vārdā vai pēc pilnvarojuma apstrādā personas datus.
 Datu pārzinis
Uzņēmums, kas nosaka datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
 Sīkdatnes (cookies)
Mazas teksta datnes ar unikāliem identifikācijas numuriem, kuras no www.axiomaservice.com (turpmāk tekstā – Vietne) tiek nosūtītas uz lietotāja datoru. Sīkdatnes var izmantot lietotāja atpazīšanai, vietnes iestatījumu saglabāšanai, kā servera puses sesijas identifikatoru vai jebkā citādi, ja to iespējams paveikt, saglabājot teksta datus.
 Tīmekļa bāksignāli (web beacons)

Īsas koda daļas, kuras ir iestrādātas vietnēs vai elektroniskās vēstulēs.

2. Tabula

3. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS UN APSTRĀDES PRINCIPI:

Likumīguma, godprātības un pārredzamības princips
Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un pārskatāmi.
 Nolūka ierobežošanas princips
Personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā.
 Datu minimizēšanas princips
Personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos.
 Precizitātes princips
Personas dati tiek glabāti tādā formā, lai datu subjektu identitāti būtu iespējams noteikt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams tajos nolūkos, kuros tie tiek apstrādāti.
 Glabāšanas ilguma ierobežošanas princips
Personas dati tiek glabāti tādā formā, lai datu subjektu identitāti būtu iespējams noteikt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams tajos nolūkos, kuros Personas dati tiek apstrādāti.
 Integritātes un konfidencialitātes princips
Personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai ar atbilstošiem tehniskiem un organizatoriskiem līdzekļiem tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.
 Pārskatatbildības princips
Datu pārzinis ir atbildīgs par to, lai tiktu ievēroti ar Personas datu apstrādi saistītie principi, un tam ir jāspēj pierādīt, ka tie tiek ievēroti.

3. Tabula

4. PERSONAS DATU IEGŪŠANAS VEIDI

Personas dati tiek apstrādāti, tos iegūstot šādos veidos:

 • Ja Jūs mums tos iesniedzat. Jūs mums sniedzat savus Personas datus, sūtot savus CV, motivācijas vēstules, kandidējat uz mūsu vakancēm, kas publicētas darba sludinājumu portālos, sazināties ar mums telefoniski, e-pastā, klātienē, dati tiek sniegti izmantojot sociālos tīklus, aizpildot pieprasījuma veidlapas mūsu tīmekļa vietnē, dati tiek sniegti pirms līguma slēgšanas vai līguma izpildes laikā utt.
 • Atsevišķos gadījumos datus par Jums (kā fizisku personu vai par Jūsu uzņēmuma pārstāvjiem, darbiniekiem u. tml.) mēs varam iegūt no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, Jūsu uzņēmuma tīmekļa vietnes (darbinieku, pārstāvju saraksti) vai publiskiem sludinājumiem u. tml.
 • Ja dati tiek iegūti automatizētā veidā. Piemēram, Jūs esat nokļuvis teritorijās un/vai telpās, kuras tiek novērotas ar mūsu novērošanas kamerām (tādā veidā automātiski tiek iegūts Jūsu izskats, automašīnas valsts reģistrācijas numurs u. tml.). Ja izmantojat mūsu pārziņā esošas tīmekļa vietnes, noteikta informācija (piemēram, interneta adrese (IP), izmantotā ierīce, izmantotā tīmekļa pārlūkprogramma, apmeklējumu skaits, mūsu tīmekļa vietnes aplūkotās lappuses, tīmekļa vietnē pavadītais laiks u. tml.) arī tiek vākts automātiski.
 • Jūsu Personas datus varam iegūt arī no trešajām personām, piemēram, no Jūsu bijušā vai esošā darba devēja vai Jūsu pārstāvētās personas (kandidātu Personas datus uz mūsu izsludinātajām vakancēm no bijušajiem vai esošajiem darba devējiem vācam šajā Politikā noteiktajos gadījumos, datus iegūstam arī no mūsu klienta vai partnera savstarpēju pasūtījumu vai līgumu izpildes laikā utt.).
 • Ja Jūsu Personas datus tiesību aktu noteiktajā kārtībā leģitīmos nolūkos iegūstam no citiem avotiem (piem., no reģistriem).

5. PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS UN NOLŪKI

Uzņēmumu grupas personas datu apstrādes pamats var būt noslēgta līguma izpilde vai iecere noslēgt līgumu, Datu subjekta piekrišana apstrādāt viņa personas datus konkrētā nolūkā, kā arī likumdošanā noteiktu pienākumu izpilde. Uzņēmumu grupa var apstrādāt personas datus saskaņā ar leģitīmo interešu koncepciju (piemēram, Sabiedrības un personu mantas aizsardzība).

Piemērojamo tiesību aktu paredzētajā apjomā un ar paredzētajiem nosacījumiem to pašu Personas datu apstrādei var piemērot vienu vai vairākus iepriekš minētus juridiskos pamatus.

Sabiedrība Personas datus var apstrādāt šajos nolūkos:

 • Pakalpojumu sniegšanas, produktu pārdošanas un citas Uzņēmumu grupas darbības nodrošināšanai, t. i., lai varētu Jums (vai Jūsu darba devējam, pārstāvētajai personai) pārdot produktus vai sniegt pakalpojumus, kā arī no Jums (vai Jūsu darba devēja, pārstāvētās personas) iegādāties preces/produktus vai pasūtīt pakalpojumus.
 • Kandidātu atlasei uz izsludinātajām vakancēm.
 • Iekšējai administrēšanai un darba līguma izpildei. Mēs Personas datus apstrādājam tādā apjomā, kādā to pieļauj un uzliek par pienākumu tiesību akti. Darbinieku Personas datu apstrādes noteikumus detalizēti reglamentē Sabiedrības apstiprinātā Personas datu apstrādes politika.
 • Sabiedrības leģitīmo interešu un mantas, Datu subjektu un to mantas drošības nodrošināšanai.
 • Atsevišķos gadījumos varam apstrādāt Jūsu Personas datus savu leģitīmo interešu nodrošināšanai, ja radies tiesas vai cita veida strīds.
 • Tiešās tirgvedības nolūkā. Pēc Datu subjekta piekrišanas piedāvājam savus produktus un pakalpojumus un tos uzlabojam.
 • Lai atbildētu uz iesniegtajiem pieprasījumiem.

6. PERSONAS DATU APSTRĀDE

 • Produktu pārdošanas, pakalpojumu sniegšanas, līguma slēgšanas un izpildes, kā arī apmaksas nolūkos mēs vācam informāciju par personām, piegādātājiem, klientiem, potenciālajiem piegādātājiem un klientiem, citām ieinteresētajām pusēm, kā arī datus par saistību ar juridiskām personām, kā piemēram, juridiskas personas vadītāja, akcionāra, valdes vai cita pārvaldes orgāna locekļa, patiesā labuma guvēja un līdzīgus datus (kas nepieciešami darījuma izpildei juridiskas personas vārdā). Šie dati var būt personas vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs un cita informācija, kas nepieciešama komunikācijai pirms līguma noslēgšanas, līguma sastādīšanai un izpildei. Personas dati, kas nepieciešami, lai sazinātos un komunicētu pirms līguma noslēgšanas, tiek apstrādāti saskaņā ar Sabiedrības leģitīmajām interesēm, t. i., šie dati ir nepieciešami Sabiedrības uzņēmējdarbības attīstībai un īstenošanai. Dati, kas ir ievākti laikposmā pirms līguma noslēgšanas, tiek glabāti 3 gadus no pēdējās saskarsmes ar potenciālo klientu vai piegādātāju. Dati un dokumenti, kas tiek apstrādāti līguma sastādīšanas un izpildes nolūkā, tiek glabāti 10 gadus no līgumisko attiecību izbeigšanās brīža, ja vien arhivēšanas nolūkos likumdošanā nav noteikts garāks termiņš.
 • Kandidātu atlasei uz izsludinātajām vakancēm mēs vācam kandidāta Personas datus, t. i., vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, informāciju par darba pieredzi, diplomiem, attiecīgo ierakstu pārbaudi, informāciju par profesionālajām interesēm, motivācijas vēstuli un CV. Sabiedrība var vākt kandidāta Personas datus, kas saistīti ar kvalifikāciju, profesionālajām prasmēm un īpašībām, Sabiedrība var vākt Personas datus no bijušā darba devēja, pirms tam brīdinot kandidātu, savukārt no esošā darba devēja – tikai ar kandidāta piekrišanu. Šī informācija tiek izmantota, lai izlemtu, vai personai izteikt darba piedāvājumu. Informējam, ka, sniedzot minētos datus, Jūs apstiprināt, ka darbinieku atlases periodā piekrītat un neiebilstat Sabiedrības īstenotajai datu apstrādei minētājos nolūkos. Ja vēlēsimies saglabāt Jūsu Personas datus pēc atlases beigām (lai nākotnē atkārtoti izteiktu darba piedāvājumu), mēs Jūs par to informēsim. Ja nesaņemsim iebildumus apstrādāt Jūsu Personas datus norādītajā nolūkā, tos glabāsim ne ilgāk kā 1 gadu pēc attiecīgās atlases beigām. Ja Jūs nepiekritīsiet turpmākai datu apstrādei, Personas dati tiks nekavējoties dzēsti.
 • Darbinieku Personas datus mēs apstrādājam iekšējās administrēšanas un tiesību aktu izpildes nolūkā. Darbinieku Personas datu apstrādes noteikumus detalizēti reglamentē Sabiedrības apstiprinātā Personas datu apstrādes politika.
 • Sabiedrības interešu un mantas, kā arī Datu subjektu un viņu mantas drošības nodrošināšanas nolūkā mēs vācam tādus datus kā personas izskats, automašīnas valsts reģistrācijas numurs u. tml. Šie dati tiek apstrādāti ne ilgāk kā 15-30 dienas pēc datu iegūšanas, izņemot gadījumus, kad šos datus saskaņā ar tiesību aktu prasībām mums ir pienākums iesniegt valsts iestādēs (šī iemesla dēļ minētais datu apstrādes termiņš var tikt pagarināts).
 • Lai tiktu nodrošinātas leģitīmās intereses (gadījumos, kad rodas tiesas vai cita veida strīds), mēs vācam datus, kas mums bija sniegti, neņemot vērā šo datu sākotnējo apstrādes nolūku un pamatu. Ja starp mums un Jums rodas tiesas vai cita veida savstarpējs strīds vai ir pamats domāt, ka šāds strīds radīsies nākotnē, mēs Jūsu datus glabāsim ilgāk. t. i., tik ilgi, kamēr beigsies attiecīgās sūdzības vai prasības iesniegšanas vai pieprasījumu iesniegšanas noilguma termiņš un/vai stāsies spēkā galīgs, nepārsūdzams spriedums.
 • Tiešās tirgvedības nolūkā mēs vācam personu kontaktinformāciju, t. i., vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, amatu, uzņēmumu, kurā persona strādā, u. tml. Šos datus apstrādājam ne ilgāk kā 3 gadus pēc piekrišanas par datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkā saņemšanas dienas.
 • Lai atbildētu uz Sabiedrībai iesniegtajiem pieprasījumiem, mēs apstrādājam Jūsu iesnieguma saturu, t. i., Jūsu lūgums, prasījums vai atsauksme un cita pieprasījumā sniegtā informācija. Datus var apstrādāt, lai uzturētu komunikāciju ar Jums, kamēr Jūs mums iesniedzat lūgumus, sūdzības, atsauksmes u. tml. Jūsu lūgumu, iesniegumu vai citu pieprasījumu un ar to kopā iesniegtos un saistītos datus mēs apstrādājam tik ilgi, kamēr izskatām Jūsu pieprasījumu, sniedzam atbildi un izpildām atbilstošus lūgumus, kā arī 1 gadu pēc attiecīgā lūguma izpildes.

7. DATU NOSŪTĪŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Personas datus var izpaust trešajām personām, ja tas nepieciešams līguma slēgšanai vai līguma ar klientu izpildei, vai citu leģitīmu iemeslu dēļ. Informāciju var sniegt trešajām personām arī pēc Jūsu lūguma.

Mēs Jūsu datus varam sniegt datu apstrādātājiem, kuri mums sniedz pakalpojumus (veic darbus) un apstrādā Jūsu datus mūsu Sabiedrības – Datu pārziņa – vārdā. Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt Personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams, lai pienācīgi izpildītu līgumā minētos pienākumus.

Datus var nosūtīt trešajām personām, ja to prasa likumdošana vai tas ir nepieciešams mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai.

8. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Datu subjektam ir šādas tiesības:

 • Tiesības zināt par Personas datu apstrādi un tiesības iepazīties ar apstrādē esošiem Personas datiem. Ja Sabiedrība saņem datu subjekta iesniegumu par Personas datu apstrādi, tai ir jāatbild, vai attiecībā uz datu subjektu tiek apstrādāti Personas dati, un jāsniedz prasītā informācija. Pēc personas lūguma šāda informācija ir jāsniedz rakstveidā.
 • Tiesības pieprasīt izlabot Personas datus. Ja datu subjekts, iepazīstoties ar saviem Personas datiem, ir konstatējis, ka viņa Personas dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, viņam ir tiesības vērsties Sabiedrībā un lūgt šos datus izlabot.
 • Tiesības pieprasīt izdzēst Personas datus. Šo prasību var īstenot atbilstoši VDAR noteiktajiem nosacījumiem (personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, ir zudis datu apstrādes pamats u. tml.).
 • Tiesības ierobežot Personas datu apstrādes darbības. Konkrētos VDAR minētos gadījumos (periodā, kamēr tiek izskatīts Datu subjekta pieprasījums par datu precizitāti vai datu apstrādi u. c.) Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība ierobežo Datu subjekta Personas datu apstrādi, izņemot glabāšanu (tiesības ierobežot datu apstrādi).
 • Tiesības uz datu pārnešanu. Ja vien tas tehniski ir iespējams, Datu subjektam ir tiesības pieprasīt uz piekrišanas vai līguma īstenošanas pamata savāktos Personas datus viegli lasāmā formātā pārsūtīt personai vai lūgt tos pārsūtīt citam datu pārzinim. Datu subjektam nav tiesību uz datu pārnešanu, ja Personas dati tiek apstrādāti kartotēkās bez automatizētiem līdzekļiem.

Gadījumos, kad Datu subjekta Personas datus Sabiedrība apstrādā uz personas piekrišanas pamata, Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, un uz šīs piekrišanas pamata balstītā datu apstrāde tiks nekavējoties pārtraukta. Piekrišanas atsaukšana neatceļ tās Datu subjekta datu apstrādes likumību, kas tika veikta līdz piekrišanas atcelšanai.

Datu subjektam ir tiesības arī iesniegt sūdzību par Personas datu apstrādi Valsts datu aizsardzības inspekcijā (adrese: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Viļņa, tīmekļa vietne: www.ada.lt), ja Datu subjekts uzskata, ka viņa Personas datu apstrādē ir pārkāptas viņa tiesības un leģitīmās intereses saskaņā ar atbilstošiem tiesību aktiem.

Lai pēc iespējas ātrāk atbildētu un atrisinātu ar VDAR piemērošanu saistītus jautājumus, lūdzam vispirms vērsties Sabiedrībā.

9. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Prasījums par minēto tiesību īstenošanu Datu subjektam ir jāiesniedz Personas datu pārzinim, t. i., 1. tabulā norādītajai Sabiedrībai.

Ar Jūsu tiesību īstenošanu saistītas prasības Jūs varat mums iesniegt privāti, ierodoties Sabiedrībā (adreses norādītas 1. tabulā), pa pastu vai e-pastā (uz adresi duomenuapsauga@axs.eu). Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs varam palūgt uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, kā arī citu mums nepieciešamu papildu informāciju, kas saistīta ar iesniegumu.

Pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas mēs Jums atbildēsim ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no Jūsu iesnieguma un visu citu atbildes sagatavošanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

Ja uzskatīsim par nepieciešamu, mēs apturēsim Jūsu datu apstrādi, izņemot glabāšanu, līdz tiks atrisināts Jūsu pieprasījums. Ja Jūs likumīgi atsaucat doto piekrišanu, mēs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā izbeigsim Jūsu Personas datu apstrādi, izņemot tiesību aktos noteiktos gadījumus, t. i., ja tiesību akti mums uzliek par pienākumu turpināt apstrādāt Jūsu datus, ja mums tiek piemēroti tiesiski pienākumi, tiesu spriedumi vai mums ir sniegti obligāti izpildāmi iestāžu norādījumi.

Ja mēs atteiksimies pildīt Jūsu prasījumu, mēs skaidri norādīsim šāda atteikuma pamatu.

10. SĪKDATNES

Izmantošanas nolūks

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas Sīkdatnes un tīmekļa bāksignāli, lai lietotājam sniegtu pilnīgāku un labāk personalizētu pieredzi Vietnes izmantošanas laikā. Šīs tehnoloģijas ļauj labāk izprast lietotāja uzvedību, kā arī atvieglot un novērtēt pakalpojumu, reklāmas un meklējumu efektivitāti, kā arī analizēt tendences un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Lietotāja brīdināšana un lietotāja piekrišanas saņemšana

Kad Vietni apmeklējat pirmo reizi, ekrāna augšpusē parādās paziņojums, kas brīdina lietotājus, ka Vietnē tiek izmantotas Privātuma politikā minētās Sīkdatnes. Paziņojumā tiek jautāts, vai Jūs vēlaties uzzināt vairāk, un ir ievietota saite uz šo Privātuma politiku. Ja Jūs izvēlēsieties ignorēt brīdinājumu un turpināsiet Vietnes lietošanu, mēs nosūtīsim Sīkdatni uz Jūsu datoru un atzīmēsim šo izvēli. Jūsu turpmāka vietnes apmeklēšana tiks uzskatīta par piekrišanu izmantot Sīkdatnes. Turpmāk apmeklējot Vietni, brīdinājums par Sīkdatņu lietojumu vairs neparādās Jūsu ekrānā, taču Jums vienmēr ir iespēja atteikties no Sīkdatņu izmantošanas pārlūkprogrammas uzstādījumos šeit (https://www.axiomaservice.com/privatumo-politika).

Izmantoto sīkdatņu tipi


      TIPS


NOSAUKUMS

APRAKSTS

DERĪGUMS

Google Analytics
_ga
Tiek izmantots, lai vāktu statistisku informāciju par tīmekļa Vietni
2 gadi
Google Analytics
_gat
Tiek izmantots, lai ierobežotu pieteikumu skaitu uz doublevkick.net
1 minūte
Google Analytics
_gid
Tiek izmantots, lai vāktu statistisku informāciju
24 stundas
Tvs sistēmas sesijas identifikators
october_session
Tiek izmantots kā satura pārvaldes sistēmas sesijas identifikators
Līdz tīmekļa Vietnes loga aizvēršanas beigām


Sīkdatņu iestatījumu pārvaldīšana

Sīkdatnes varat pārvaldīt, savas pārlūkprogrammas iestatījumos izvēloties, kuras Sīkdatnes vēlaties pieņemt un kuras izdzēst. No Sīkdatnēm varat atteikties jebkurā brīdī, izdzēšot tās no savas pārlūkprogrammas, kurā Sīkdatnes glabājas. Sīkdatņu pārvaldīšanas vieta ir atkarīga no Jūsu izmantotās pārlūkprogrammas. Ja vēlaties vairāk uzzināt par to, kā pārvaldīt vai dzēst Jūsu pārlūkprogrammā saglabātās Sīkdatnes, dodieties uz Jūsu lietotās pārlūkprogrammas tīmekļa vietni vai apskatiet īsu instrukciju populārākajām pārlūkprogrammām šeit: Chrome; Mozilla, Edge; Safari; Opera.

Jūs arī jebkurā laikā varat atsaukt savu sniegto piekrišanu izmantot sīkdatnes, nosūtot mums elektronisku pieprasījumu uz e-pastu duomenuapsauga@axs.eu. Ja Jūs atsaucat piekrišanu izmantot Sīkdatnes, Jums ir jāizdzēš arī Jūsu pārlūkprogrammā saglabātās Sīkdatnes.

11. POLITIKAS STĀŠANĀS SPĒKĀ UN GROZĪJUMI

Privātuma politika stājas spēkā 25.05.2018.

Mums ir tiesības jebkurā brīdī atjaunot vai grozīt šo Privātuma politiku. Šāda atjaunota vai grozīta Privātuma politika stājas spēkā līdz ar tās publicēšanu mūsu tīmekļa vietnē.

Ja pieslēdzaties Vietnei pēc šādas atjaunošanas/grozīšanas, Jūs piekrītat jaunajām prasībām, kas minētas atjauninājumā. Privātuma politikas apakšā minētais atjaunošanas datums norāda, kad Privātuma politika ir atjaunota pēdējo reizi.

Lai uzlabotu Jūsu apmeklējuma pieredzi šajā tīmekļa vietnē, mēs izmantojam sīkdatnes. Nospiežot pogu „Piekrītu” vai turpinot apmeklēt vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu ierakstīšanai. Plašāku informāciju par sīkdatnēm atradīsiet privātuma politikā.Mēs iesakām, ka šajā vietnē tiek izmantoti sīkdatnes. Noklikšķinot uz pogas "APSTIPRINĀT" vai pārlūkošanas laikā, jūs vēlreiz apstiprināsiet savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai. Sīkāka informācija ir sniegta privātuma politikā.