×
Tagasi

Privaatsuspoliitika

1. SISSEJUHATUS

Käesolevas privaatsuspoliitikas (edaspidi – poliitika) teavitame teid mil viisil ja milliseid isikuandmeid ettevõte UAB "Axioma servisas" (edaspidi – ettevõte) kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega töötleb, mil viisil grupi ettevõtete veebilehtedel kasutatakse küpsiseid. Edaspidi on ka kirjeldatud andmekaitse õigusaktides kehtestatud andmesubjekti põhiõiguseid.

 Nimetus

UAB „Axioma servisas“

 Ettevõttekood

304602530

 Asukoha aadress

Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius

 Tel

+370 5 239 4949

 E-post

service@axs.eu 

 E-post (GDPR-iga seotud taotluste esitamiseks)

duomenuapsauga@axs.eu

Tabel 1

Privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada ettevõte tagatavast andmesubjektide privaatsusest, selgitada, mil viisil kaitseb ettevõte andmesubjektide isikuandmeid ja aidata mõista, mil viisil ja milliseid andmesubjektide isikuandmeid töödeldakse, millised on andmesubjektide õigused ja nende rakendamisviisid.

2. MÕISTED

 Privaatsuspoliitika
Käesolev veebileht kajastab ettevõte privaatsuspoliitikat.
 Isikuandmed
Ükskõik milline teave, mis on seotud füüsilise isikuga – andmesubjektiga, kes on tuvastatud või keda saab otseselt või kaudselt tuvastada järgmiste andmete alusel: isikukood, üks või mitu isiku füüsilist, füsioloogilist, psühholoogilist, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset tunnust.
 Andmesubjekt
Isik, kelle isikuandmeid töödeldakse määratletud eesmärkidel ja meetmetel. Andmesubjekt on ka füüsiline isik, kes on seotud ettevõttegrupi kliendi ja (või) aktsionäriga – juriidilise isikuga, nt on selle juriidilise isiku juht, aktsionäri jms.
 GDPR 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.
 Andmetöötlus

Ükskõik millised isikuandmete või nende kogumiga tehtavad automatiseeritud või automatiseerimata toimingud või toimingute jada, nt isikuandmete kogumine, salvestamine, sorteerimine, süstematiseerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, hankimine, andmetega tutvumine, nende kasutamine, avaldamine edastamisel, levitamisel või muul viisil kättesaadavaks tegemisel, samuti muude andmetega võrdlemine või sidumine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
 Volitatud töötleja
Füüsiline või juriidiline isik, kes vastutava töötleja nimel või korralduse alusel töötleb isikuandmeid.
 Vastutav töötleja
Ettevõttegruppi kuuluv ettevõte, kes määrab kindlaks andmetöötluse eesmärgid ja vahendid.
 Küpsised (cookies)
Unikaalse identifitseerimisnumbriga väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehelt www.axiomaservice.com (edaspidi – veebileht) kasutaja arvutisse. Küpsiseid saab kasutada kasutaja tuvastamiseks, veebilehe seadete salvestamiseks, seansi serveripoolse identifikaatorina või muul viisil, kui see on tekstiandmete salvestamise abil võimalik.
 Veebimajakad (web beacons)
Koodi lühiosad, mis on sisestatud veebilehekülgedele või e-kirjadesse.

Tabel 2

3. ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDPÕHIMÕTTED

 Seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte
Töötleme isikuandmeid seaduslikult, ausalt ja läbipaistvalt.
 Eesmärgikohasuse põhimõte
Isikuandmeid kogutakse määratletud, selgelt piiritletud ja õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda nende eesmärkidega vastuolulisel viisil.
 Andmete minimaalsuse põhimõte
Isikuandmed on adekvaatsed ja täielikud ning vaid ulatuses, mis on määratletud eesmärkidel töötlemiseks vajalik.
 Täpsuse põhimõte
Isikuandmeid säilitatakse ainult sellisel kujul, mis võimaldab andmesubjekti isikut tuvastada mitte kauem, kui see on määratletud eesmärkidel töötlemiseks vajalik.
 Säilitamise kestuse piiramise põhimõte
Isikuandmeid säilitatakse ainult sellisel kujul, mis võimaldab andmesubjekti isikut tuvastada mitte kauem, kui see on määratletud eesmärkidel isikuandmete töötlemiseks vajalik.
 Terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte
Isikuandmeid töödeldakse sellisel viisil, mis tagab vastavate tehniliste või korralduslike meetemete rakendamise korral asjakohase isikuandmete kaitse, s.h kaitse andmete loata töötlemise või ebaseadusliku töötlemise eest ja tahtmatu kaotuse, hävimise või kahjustamise eest.
 Aruandluspõhimõte
Vastutav töötleja vastutab isikuandmete töötlemise põhimõtete järgimise eest, kusjuures ta peab suutma nende järgimist tõestada.

Tabel 3

4. ISIKUANDMETE SAAMISE VIISID

Töödeldavad isikuandmed on saadud järgmistel viisidel:

 • Kui te esitate need meile. Te esitate meile oma isikuandmeid saates oma elulookirjelduse, motivatsioonikirja, esitades tööotsinguportaalis taotluse meie tööpakkumisele, suheldes meiega telefoni, e-posti teel, kohtumistel, esitades andmeid sotsiaalvõrgustike kaudu, täites meie veebilehel esitatud päringuvormi, esitades lepingu sõlmimiseks ja selle täitmise kestel oma andmed jm.
 • Asjaomastel juhtudel võime saada teie (kui füüsilise isiku või teie ettevõtte esindaja, töötaja jt kohta) andmed avalikult kättesaadavatest allikatest, nt teie ettevõtte veebilehelt (töötajate, esindajate nimekirjad), avalikest kuulutustest jm.
 • Kui andmed laekuvad automaatselt. Näiteks teie saabumisel meie videokaametatega jälgitavale territooriumile ja (või) ruumi (sel juhul saame automaatselt teie kujutise, sõiduki registreerimisnumbri jm). Kui kasutate meie hallatavaid veebilehti, saame automatselt ka asjakohast teavet (nt veebiaadress (IP), kasutatud seade, veebibrauser, külastuste arv, meie veebilehe sirvitud veebileheküljed, veebilehel veedetud aeg jms).
 • Samuti võime saada teie isikuandmed kolmandatelt pooltelt, nt teie endiselt või praeguselt tööandjalt või teie esindatavalt isikult (endiselt või praeguselt tööandjalt kogutakse töötajakandidaadi isikuandmeid käesolevas poliitikas määratletud juhtudel, samuti saadakse andmeid meie kliendilt, partnerilt temaga sõlmitud tellimuste, lepingute jm täitmise kestel).
 • Kui saame teie isikuandmed õigusaktidega kehtestatud korras seaduslikel eesmärkidel muudest allikatest (nt registritest jm).

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA EESMÄRGID

Ettevõttegrupi teostatava isikuandmete töötlemise aluseks võib olla sõlmitud lepingu täitmine või lepingu sõlmimise kavatsus, andmesubjekti nõusolek tema isikuandmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil, samuti seadusjärgsete kohustuste täitmine. Ettevõttegrupp võib töödelda isikuandmeid ka kooskõlas õigustatud huvide kontseptsiooniga (näiteks ettevõtte ja üksikisikute vara kaitse tagamiseks).

Kohaldatavates õigusaktides sätestatud ulatuses ja tingimustel nende samade isikuandmete töötlemisele võib rakendada ühte või mitut eespool märgitud õiguslikku alust.

Ettevõte võib isikuandmeid töödelda järgmistel eesmärkidel:

 • Teenuste osutamiseks, toodete müügiks ja muude ettevõttegrupi äritegevuse eesmärkide saavutamiseks, st teile või teie tööandjale, esindatavale isikule toodete müügiks või teenuste osutamiseks ning ka teilt või teie tööandjalt, esindatavalt isikult kaupade / toodete ostmiseks või teenuste tellimiseks.
 • Sobivate töötajakandidaatide valiku eesmärgil.
 • Sisehalduse ja töölepingute täitmise eesmärgil. Töötleme töötajate isikuandmeid õigusaktides lubatud, samuti ka nõutud ulatuses. Ettevõtte poolt kinnitatud isikuandmete töötlemise poliitika reguleerib üksikasjalikult töötajate isikuandmete töötlemise eeskirju.
 • Ettevõtte seaduslike huvide ja varade, andmesubjektide ja nende vara kaitse tagamise eesmärgil.
 • Asjakohastel juhtudel võime juriidiliste või muude vaidluste korral töödelda teie isikuandmeid oma seaduslike huvide tagamiseks.
 • Otseturunduse eesmärgil. Andmesubjekti nõusoleku saamise korral pakume oma tooteid ja teenuseid ning täiustame neid.
 • Saadud päringutele vastamiseks.

6. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

 • Toodete müügi, teenuste osutamise, lepingute sõlmimise ja täitmise, tasumise eesmärgil kogume teavet isikute, tarnijate, klientide, võimalike tarnijate ja klientide, muude huvitatud poolte kohta, samuti ka andmeid suhete kohta juriidiliste isikutega, näiteks juriidilise isiku juhi, aktsionäri, juhatuse või muu juhtimisorgani liikme, tegeliku kasusaaja jt andmeid, mis on vajalikud juriidilise isiku nimel sõlmitud tehingu täitmiseks. Need andmed hõlmavad isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi, sünnikuupäeva, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muud teavet, mis on vajalik lepingueelsete suhete haldamiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Lepingueelsetes suhetes sidepidamiseks ja suhtlemiseks vajalikke isikuandmeid töödeldakse kooskõlas ettevõtte seaduslike huvidega, sest need andmed on andmed vajalikud ettevõtte tegevuse arendamiseks ja teostamiseks. Lepingueelsete suhete ajal kogutud andmeid säilitatakse 3 aastat alates viimasest kontaktist võimaliku kliendi või tarnijaga. Lepingu sõlmimise või täimise eesmärgil töödeldavaid andmeid ja dokumente säilitatakse 10 aastat alates lepinguliste suhete lõpetamisest, välja arvatud kui arhiiviseaduses on ette nähtud pikem ajavahemik.
 • Töötajakandidaatide valiku teostamiseks kogume järgmisi kandidaadi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, teave töökogemuse kohta, diplomid, asjakohaste kannete kontrollimine, teave kutsealaste huvide kohta, motivatsioonikiri ja elulookirjeldus. Ettevõte võib koguda kandidaatide isikuandmeid, mis on seotud kvalifikatsiooniga, kutseoskuste ja äriomadustega; ettevõte võib koguda andmeid endistelt tööandjatelt pärast kandidaadi teavitamist ning olemasolevalt tööandjalt – ainult kandidaadi nõusolekul. Seda teavet kasutatakse otsuse tegemisel, kui arutatakse isikule tööpakkumise esitamist. Juhime teie tähelepanu sellele, et nimetatud andmete esitamisega te kinnitate, et nõustute ettevõtte teostatava andmetöötlusega nimetatud eesmärkidel töötajate värbamisprotsessi kestel. Kui soovime pärast värbamisprotsessi jätta teie isikuandmeid meile (teiskordse tööpakkumise esitamiseks), teavitame teid sellest ja kui te ei esita vastuväidet teie isikuandmete töötlemiseks nimetatud eesmärgil, säilitame neid mitte üle 1 aasta alates asjakohase värbamisprotsessi lõpust. Kui te ei nõustu andmete edasise töötlemisega, teie isikuandmed kustutatakse kohe.
 • Töötleme töötajate isikuandmeid sisehalduse ja õigusaktide täitmise eesmärgil. Ettevõtte poolt kinnitatud isikuandmete töötlemise poliitika reguleerib üksikasjalikult töötajate isikuandmete töötlemise eeskirju.
 • Ettevõtte huvide ja vara, andmesubjektide ja nende vara turvalisuse tagamiseks kogume järgmisi andmeid: isiku kujutis, sõiduki registreerimisnumber jt. Neid andmeid töödeldakse mitte kauem kui 15–30 päeva alates andmete laekumisest, v.a juhud, kui kooskõlas õigusaktide nõuetega oleme kohustatud esitama need andmed riigiasutustele (nende asjaolude tõttu võib andmetöötluse tähtaega pikendada).
 • Õigustatud huvide kaitseks (juriidilise või muu vaidluse korral) kogume meile edastatud andmeid, sõltumata nende andmete töötlemise algsetest eesmärkidest või alustest. Kui teie ja meie vahel tekib kohtu- või muu vaidlus või kui selline vaidlus on tulevikus tõenäoline, säilitame teie andmed kauem, st kuni asjaomase kaebuse, hagi või nõude esitamise aegumistähtaja lõpuni ja (või) edasikaebamisele mittekuuluva lõpliku otsuse jõustumiseni.
 • Otseturunduse eesmärgil kogume isikute sideandmeid, st ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi, ametikohta, ettevõtte, kus isik töötab, andmeid jm. Neid andmeid töötleme mitte kauem kui 3 aastat alates päevast, kui saadakse nõusolek andmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil.
 • Ettevõttele esitatud päringutele vastamise eesmärgil töötleme teie esitatud sisu, st teie taotlusi, nõudeid, tagasisidet ja muud esitatud teavet. Taotluste, kaebuste, tagasiside jm teabe esitamise korral võime töödelda andmeid, et teiega ühendust võtta. Teie taotlust, kirja või muu päringut ning neis esitatud ja sellega seotud andmeid töötleme seni, kuni analüüsime teie päringut, esitame vastuse ja täidame vastavad taotlused ning veel ühe aasta jooksul pärast vastava taotluse täitmist.

7. ANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Isikuandmeid võib avaldada teistele osapooltele, kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks või kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või muudel õiguslikel põhjustel. Ka teie taotluse alusel võib teavet edastada teistele osapooltele.

Samuti võime teie andmeid edastada andmetöötlejatele, kes osutavad meile teenuseid (teostavad töid) ja töötlevad teie andmeid meie ettevõtte, vastutava töötleja nimel. Andmetöötlejatel on õigus töödelda isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele ja ainult sellises ulatuses, mis on vajalik lepinguliste kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks.

Andmeid võib edastada teistele osapooltele ka juhul, kui see on seadusega ette nähtud või kui see on vajalik meie õiguslike huvide kaitseks.

8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjektil on järgmised õigused:

 • Õigus olla teavitatud isikuandmete töötlemisest ja tutvuda töödeldavate isikuandmetega. Kui ettevõte saab isikult tema isikuandmete töötlemise kohta päringu, siis osutatakse vastuses, kas temage seotud isikuandmeid töödeldakse, ja esitatakse taotletud andmed. Isiku taotlusel tuleb sellised andmed esitada kirjalikult.
 • Õigus nõuda isikuandmete parandamist. Kui andmesubjekt märkab oma isikuandmetega tutvudes, et tema isikuandmed on ebaõiged, mittetäielikud või ebatäpsed, on tal õigus pöörduda ettevõtte poole ja taotleda nende andmete parandamist.
 • Õigus nõuda isikuandmete kustutamist. Taotlus rahuldatakse asjaomastel GDPR-is sätestatud asjaoludel (kui isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult, andmete töötlemiseks puudub juba alus jm).
 • Õigus piirata isikuandmete töötlemist. Asjaomaste GDPR-is sätestatud juhtude (ajavahemikul, kui uuritakse andmesubjekti taotlust seoses andmete täpsuse või andmetöötlusega jm) korral on andmesubjektil õigus taotleda, et ettevõte piiraks andmesubjekti isikuandmete töötlemist, v.a säilitamist (õigus piirata isikuandmete töötlemist).
 • Õigus andmete ülekandmisele. Andmesubjektil on õigus taotleda, kui see on tehniliselt võimalik, loetavas vormingus isikuandmete, mis on kogutud nõusoleku alusel või lepingu täitmise jooksul, üleandmist talle endale või teisele vastutavale töötlejale. Andmesubjektil ei ole andmete ülekandmise õigust nende isikuandmete osas, mida töödeldakse käsitsi süstematiseeritud andmekogumites.

Kui ettevõte töötleb andmesubjekti isikuandmeid tema nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus ükskõik millal oma nõusolek tühistada ja selle nõusoleku alusel teostatav andmetöötlus lõpetatakse kohe. Nõusoleku tagasivõtmine ei eita andmesubjekti andmete töötlemise, mida teostati kuni sellise nõusoleku tühistamiseni, seaduslikkust.

Kui andmesubjekt arvab, et tema isikuandmeid töödeldes rikutakse õigusaktides sätestatud tema õigusi ja õiguslikke huve, on andmesubjektil õigus esitada Riiklikule andmekaitse inspektsioonile (aadress A. Juozapavičiaus tn 6, 09310 Vilnius, veebilehe aadress www.ada.lt) kaebus isikuandmete töötlemise kohta.

Soovides võimalikult kiiresti GDPR-i rakendamisega seotud küsimustele vastata ja neid lahendada, palume teil kõigepealt võtta ühendust ettevõttega.

9. TAOTLUSTE LÄBIVAATAMISE KORD

Kehtestatud õiguste rakendamiseks peab andmesubjekt esitama taotluse vastutavale töötlejale, st tabelis 1 märgitud ettevõttele.

Teie õiguste rakendamisega seotud nõudmisi saate esitada isiklikult ettevõttesse tulles (tabelis 1 märgitud aadressidel), posti teel või elektrooniliselt (e-posti aadressil: duomenuapsauga@axs.eu). Teie taotluse laekumisel võime paluda esitada isikut tõendav dokument, samuti muud meile vajalikku taotlusega seotud lisateavet.

Teie taotluse saamisel vastame teile hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates teie taotluse laekumisest ja kõigi vastamiseks vajalike dokumentide esitamise päevast.

Kui peame vajalikuks, peatame teie andmete töötlemise, v.a säilitamise, kuni teie taotlus on lahendatud. Kui olete seaduslikult tühistanud oma nõusoleku, lõpetame viivitamatult, hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul, teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel, st kui kehtivate õigusaktide sätted, meie suhtes kehtivad juriidilised kohustused, kohtuotsused või meile institutsiooni poolt antud kohustuslikud juhised kohustavad meid jätkama teie andmete töötlemist.

Keeldudes teie taotluse täitmisest, esitame selgesõnaliselt sellise keeldumise põhjused.

10. KÜPSISED

Kasutamise eesmärk

Veebilehel kasutatakse küpsiseid ja veebilehe indikaatoreid kasutajale täielikuma ja isikupärasema kogemuse andmiseks veebilehe külastamise korral. Need tehnoloogiad aitavad paremini mõista kasutaja käitumist ning hõlbustada ja hinnata teenuste, reklaami ja otsingu tulemuslikkust, analüüsida suundumusi ja parandada pakutava teenuse kvaliteeti.

Kasutaja teavitamine ja kasutaja nõusoleku saamine

Veebilehe esmakordsel külastamisel ilmub ekraani ülaosas ribareklaam, mis teavitab kasutajaid, et veebilehel kasutatakse käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud küpsiseid. Ribareklaamis on esitatud küsimus, kas soovite täpsemat teavet ja link käesolevale privaatsuspoliitikale. Kui otsustate seda teadet ignoreerida ja jätkate veebilehe sirvimist, siis fikseerime selle valiku ja salvestame küpsise teie arvutisse ning teie edasist veebilehe sirvimist peetakse küpsiste kasutamisega nõustumiseks. Kui tulevikus veebilehte uuesti külastate, siis ei ilmu enam teie ekraanile teadet küpsiste kasutamise kohta, kuid alati on võimalik brauseri seade kaudu küpsiste kasutamisest keelduda siin (https://www.axiomaservice.com/ee/privaatsuspoliitika).

Kasutatavate küpsiste liigid


         LIIK


NIMETUS

KIRJELDUS

KEHTIVUS

Google Analytics
_ga
Kasutatakse veebilehe külastatavuse kohta statistilise teabe kogumiseks
2 aastat
Google Analytics
_gat
Kasutatakse doublevkick.net-ti pöördumiste arvu piiramiseks
1 minut
Google Analytics
_gid
Kasutatakse statistilise teabe kogumiseks
24 tundi
Tvs-süsteemi seansi identifikaator
october_session
Kasutatakse sisuhaldussüsteemi seansi identifikaatorina
Kuni veebilehekülje sulgemiseni


Küpsiseseadete haldamine

Saate oma brauseri seadetega küpsiseid valida – milliseid küpsiseid soovite aktsepteerida ja milliseid kustutada. Saate ükskõik millal küpsistest keelduda, kustutades küpsised oma brauserist, kuhu need on installitud. Küpsiste juhtimiskoht oleneb teie kasutatavast brauserist. Teie brauseris installitud küpsiste haldamise või eemaldamise kohta lisateabe saamiseks külastage oma brauseri veebilehte või vaadake kõige populaarsemate brauserite juhiseid siit: Chrome; Mozilla, Edge; Safari; Opera.

Saate ükskõik millal tühistada oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks, esitades meile taotluse e-postile: duomenuapsauga@axs.eu. Kui tühistate oma nõusoleku küpsiste kasutamise kohta, peate ka kustutama oma brauserisse installitud küpsised.

11. POLIITIKA KEHTIVUS JA MUUDATUSED

Privaatsuspoliitika jõustub 25.05.2018.

Meil on õigus ükskõik millal privaatsuspoliitikat uuendada või muuta. Uuendatud või muudetud privaatsuspoliitika jõustub selle avaldamisest meie veebilehel.

Uuendatud / muudetud veebilehega liitudes nõustute uuenduses esitatud uute nõuetega. Privaatsuspoliitika lõpus esitatud uuendamise kuupäev näitab, millal privaatsuspoliitikat viimati uuendati.

Kasutame küpsiseid meie veebilehel sirvimise hõlbustamiseks. Klõpsates nuppu „Nõustun“ või sirvimist jätkates te kinnitate oma nõusolekut küpsiste salvestamiseks. Täpsema teabe küpsiste kohta leiate privaatsuspoliitikast.Kasutame küpsiseid meie veebilehel sirvimise hõlbustamiseks. Klõpsates nuppu „Nõustun“ või sirvimist jätkates te kinnitate oma nõusolekut küpsiste salvestamiseks. Täpsema teabe küpsiste kohta leiate privaatsuspoliitikast.